Bán acc Tlong ibangsat max all + đồ max chuẩn+ còn nhieu ngoc trong rương dồ + con 23k CN + 1k9 Nguyen túy đủ làm 5 cục CN tím. Acc đã lên sàn