như tiêu đề tối qua thoát game đi ngủ sáng dậy vào acc thất tất cả các vật phẩm trong hành trang bao gồm ô ĐC, NL, NV không cánh mà bay.. điểm tặng và vàng trên hành trang còn nguyên. trong dương không bị tổn hại gì... GM cho hỏi vì sao ạ.....